รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Chinese Cartoon การ์ตูนภาษาจีนหรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 321
1.นางสาวดาเนีย วรประวัติ
- - - 30 17
2 Disney Club
สถานที่เรียน : 335
1.Leonora Miraveles
30 29
3 DIY
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 3
1.นางจินตรัตน์ เหนือคลอง
- - - 30 32
4 English Games Club
สถานที่เรียน : 336
1.Michael Saunar
30 27
5 English in Use
สถานที่เรียน : ห้อง 318
1.นางรัศมี แสงอรุณ
- - - 30 18
6 Fablab
สถานที่เรียน : ห้องประลองทางวิศวกรรม
1.นายเมธิชัย วานิชาชีวะ
15 30
7 Foreign Language Club (Tagalog)
สถานที่เรียน : 334
1.Cherrielyn Coronel
30 25
8 Horoscope
สถานที่เรียน : 325
1.นางสาวปัณฑิฌา อุยสกุลและนางสาวศุภรานันทน์ อินทร์สม
30 30
9 Karaoke club
สถานที่เรียน : 333
1.Dalus Faith Camfuli
30 29
10 Lego Club
สถานที่เรียน : หน้าห้องประชุมสิมิลัน
1.นางสาวปารณีย์ เที่ยงตรงจิตต์
30 35
11 Mattayom musical cycle2
สถานที่เรียน : 333
1.Catherine Joy Dael
30 30
12 Netflix Club (25-30 students)
สถานที่เรียน : ROOM 337
1.Mr. Isiah Julao
31 31
13 sena smart farm
สถานที่เรียน : สวน กยิราเจ กยิรา เถนัง
1.นายกฤษฎา การะเกต,นายสาธิต วรรณพบ
35 35
14 Set and Logic (ม.4/10)
สถานที่เรียน : 546
1.นางสาวอุมาพร สุทธิสาร
- - - - - 31 31
15 การออกแบบกราฟิก
สถานที่เรียน : ห้องคอม1
1.นางสาวกมลชนก ขำแก้ว
30 30
16 กีฬาบาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1.นายสุเมธ พันธุ์แสงศรี พรชัย ดือราแม
40 39
17 เกมกับทักษะคณิต
สถานที่เรียน : ห้อง 514
1.นางทรงพรรณ โตทรัพย์
- - - 31 31
18 เกษตรอินทรีย์
สถานที่เรียน : ห้องเกษตรกรรม2/สวนป่าภูมิรักษ์
1.นายสรรค์ชัย ชินนารายณ์ภรณ์ นายธรรมรัตน์ ชนะศึก
35 36
19 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 543
1.นางสุนันทา คงสกุล , นายบุญเลิศ ดังใจปอง
- - - 30 31
20 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์4
1.นางศศิวิมล มณีไชย
30 31
21 ชุมนุม
สถานที่เรียน : ห้องหมวดสังคม
1.นายฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย
32 32
22 ชุมนุม HSK (25-30 คน)
สถานที่เรียน : 321
1.นางสาวสุปราณี ระพือพล
30 30
23 ชุมนุม PLANE
สถานที่เรียน : ป.6
1.นายธวัชชัย ทองขะโชค
30 12
24 ชุมนุม Science Show
สถานที่เรียน : ห้อง ปฏิบัติการ 1
1.นางสาวจิรณัฐ ลายทิพย์, นายพลรบ เรืองนุ่น
30 12
25 ชุมนุม YC
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว 311
1.นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ,ว่าที่ ร.ต.วีระวุทธ นาคพิน,นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง
- - - - 30 6
26 ชุมนุม เรื่องเล่าผ่านนิยาย
สถานที่เรียน : 412
1.นางพรนภัส แต่สกุล
- - - 30 30
27 ชุมนุมกระดานคำคม
สถานที่เรียน : 522
1.นางสาวณัฐญา นิลละออ
30 30
28 ชุมนุมเกษตรอัจฉริยะ
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.นางสาวปิยวรรณ เรืองจรินทร์, นางศรีสุดา เชาวลิต
- - - - - 36 37
29 ชุมนุมคอมพิวเตอร์กราฟิก
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2
1.นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์
31 31
30 ชุมนุมคัดลายมืองาม
สถานที่เรียน : ห้อง513
1.น.ส.วรรณรัตน์ สุรินทร์/น.ส.อริสรา เทพบรรจง
30 30
31 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาที่ 5/8
สถานที่เรียน : 525
1.นางสาวบุปผา จารุพันธ์
- - - - - 29 29
32 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ3
1.นางสาวยุวนันท์ จันทร์พริ้ม
- - - - - 40 38
33 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ 6
1.นางสาวนัสมียา บุญชู
- - - - - 39 35
34 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาวฐิติชญา สุทธิวัฒนกำจร
- - - - - 35 35
35 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
สถานที่เรียน : อาคาร5
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
1.นางสาวสิรินาถ จันทร์แก้ว
- - - - - 40 42
36 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ 5
1.นางภคมน ชุมศรี
- - - - - 44 44
37 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
สถานที่เรียน : ห้อง 326
1.นายชวาลา คงแสง
40 40
38 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.6/8
1.นางสาวปิยวรรณ ทศกาญจน์
- - - - - 30 30
39 ชุมนุมเซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
1.นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว ,นายธนกร เมืองไทย,ว่าที่ร.ต.ลิขิตร มณีไชย
30 34
40 ชุมนุมดนตรีสากลและขับร้องเพลง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นางศิริกุล จิตต์พิศาล,นายคณิศร หิมวงศ์
46 47
41 ชุมนุมท่องโลกอาเซียน
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน
1.นางพุทธมนต์ อ่อนทา, นายคมสัน วิริยะสมภพ
35 35
42 ชุมนุมนักธุรกิจน้อย
สถานที่เรียน : ห้องอุตสาหกรรม
1.นายมนัสวี นิจการ
30 31
43 ชุมนุมแบดมินตัน
สถานที่เรียน : หอประชุมใหม่ชั้นบน
1.นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์ , นางสาววทันยา แซ่ตัน
- - - - - 30 30
44 ชุมนุมภาษาพาที
สถานที่เรียน : 524
1.นางสาววราภรณ์ ทรายทอง , นายภูมิพัฒน์ ชำนาญ
30 15
45 ชุมนุมภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง322
1.นางสาวณิชาณัท ซุ่นคง
- - - 30 11
46 ชุมนุมมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ์
2.นายกฤษฎา อินธิเดช
- - - - - 40 36
47 ชุมนุมเล่าสู่กันฟัง
สถานที่เรียน : 323
1.นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุมพล
30 30
48 ชุมนุมวจนศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 511
1.นางสาวพรสุดา ทองมา
30 5
49 ชุมนุมวอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นางสาวสายฝน พิษณุแสง , นายณัฐพล ไพบูลย์
30 39
50 ชุมนุมวาไรตี้คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 534
1.นางสาวกลางทอง สุขเจริญ
30 7
51 ชุมนุมวิ่งเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายพล ไมสัณ
32 32
52 ชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนทัศนศิลป์
1.นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์
30 27
53 ดนตรีไทย 25 คน
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.ว่าที่.ร.ต.วรพล โลหะ
35 34
54 ดนตรีพาเพลิน (ภาษาอังกฤษ)
สถานที่เรียน : 324
1.นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี
- - - 30 3
55 ตามรอยพ่อ พอเพียงก็เพียงพอ
สถานที่เรียน : อาคารเกษตร
1.นางนัฏฐพร แซ่หลี นางพิมภากาญจณ์ สุวบุญประภัทร
30 30
56 แต่งเรื่อง เล่าความ
สถานที่เรียน : ห้อง 332
1.น.ส.สุชาดา สายบุตรนางสาวนุสรา สอนเสริม
30 25
57 ท่องเที่ยวธรรมะ
สถานที่เรียน : ห้องสมุดธรรมะ ห้อง 221
1.นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล , นายลพชัย โตทรัพย์
30 17
58 เที่ยวไทยกันเถอะ
สถานที่เรียน : อาคาร2
1.นางสาวแสงมณี สวนสันนายพงศกร สงช่วย
- - - 30 30
59 นักประดิษฐ์
สถานที่เรียน : อาคารอุตสาหกรรม 2
1.นางสาวพิมพิกา ยอดดี
30 31
60 นักประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 226
1.ครูสุพรรษา รัฐแฉล้ม
- - - 30 30
61 นาฏยลีลา
สถานที่เรียน : ห้องนาฎศิลป์1
1.ครูฉันทนา จตุปาริสุทธิ์
30 12
62 นาฏยลีลา2
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์1
1.นางสาววาสนา บวรภิรมย์
30 8
63 นานาสาระ
สถานที่เรียน : 225
1.อ.จิราพร สาริพัฒน์
30 28
64 แบกเป้ตะลุยโลก
สถานที่เรียน : ห้อง 215
1.นางสาวสุภาพร บุญธรรม, นางสาวบุศราวดี ศรีสุวรรณ
30 30
65 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จำนวน 30 คน (เต็ม)
สถานที่เรียน : ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1.นายอชิตพล พอใจ
36 36
66 ภาพสวยด้วยมือถือ
สถานที่เรียน : อาคาร 2 หน้าห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา
1.นางสาวรินดา หาญจิตร , นางสาวบรานี วาหะรักษ์
- - - 30 28
67 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : หอสมุดวิทยบริการ
1.นางวรรณพร ล๊ะอาหลี
30 28
68 วรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้อง 327
1.นางสาวณัฏฐนิช วนะรักษ์ นางสาวพิชญ์สินี สุวบุญประภัทร์
30 17
69 ศิลปะ
สถานที่เรียน : อาคารทัศนศิลป์
1.นายทักษิณ แต่สกุล
31 31
70 สกุลเงินดิจิทัล : Cryptocurrency And Financial Technology
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ 5
1.นายศุภักศร วาหะรักษ์
30 28
71 สนุกกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 413
1.นางสาวกานต์ชนิต หมุดชะรี
30 27
72 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภา
1.นางสาวจุฑาสินี กาลดิษฐ,นายนภดล อุณหศิริกุล
- - - 30 1
73 สร้างการดี
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
1.นางสาวกติกา ศรีทอง
30 30
74 สาระแถ
สถานที่เรียน : ห้อง 512
1.นางสาวบุษบงค์ ธนกิจ
- - - 30 3
75 ห้องเรียนสีเขียว
สถานที่เรียน : ห้องเรียนสีเขียว
1.นายธีรภัส สฤษดิสุข
33 33