รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 "เสนา" อาสา
สถานที่เรียน : โรงเรียนตะกั่วป่า
1.นายฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย
30 30
2 25
สถานที่เรียน : -
1.Ms. Gine Suizo
30 18
3 capture caption camera club
สถานที่เรียน : ห้อง 323
1.น.ส.ศุภรานันทน์ อินทร์สม
31 31
4 Crosswords
สถานที่เรียน : ห้อง 327
1.นายชวาลา คงแสง
30 23
5 DIY
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 2
1.นางจินตรัตน์ เหนือคลอง
- - - 30 30
6 EASY ENGLISH
สถานที่เรียน : ห้อง 213
1.น.ส.รุ่งทิวา วรรณทวี
30 28
7 ENGLISH IN USE
สถานที่เรียน : ห้อง 318
1.นางรัศมี แสงอรุณ
- - - 30 7
8 Foreign languages karaoke club
สถานที่เรียน : ห้อง 323
1.Hannah Angela Lumilang
30 12
9 Logic and Set Theory
สถานที่เรียน : ห้อง 413
1.น.ส.อุมาพร สุทธิสาร
- - - - - 30 30
10 Matthayom Musical
สถานที่เรียน : 335/331
1.Mr. Jeffrox Valenzuela
30 27
11 Netflix Club
สถานที่เรียน : Room 337
1.Mr. Isiah Julao
30 35
12 Photo Editing
สถานที่เรียน : อาคาร 3
1.Cherrielyn Cordova Coronel
33 33
13 Sena smart farm
สถานที่เรียน : ห้อง 418
1.นายกฤษฎา การะเกต, นายสาธิต วรรณพบ, นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
45 30
14 Senaschoollab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สถานที่เรียน : ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1.นายอชิตพล พอใจ
30 25
15 Tiktok Video-Photography Club
สถานที่เรียน : Room 333
1.Michael Openaria Saunar
30 31
16 กระดานคำคม
สถานที่เรียน : ห้อง 522
1.น.ส.ณัฐญา นิลละออ
30 32
17 กลองยาว
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.วรพล โลหะ, ศิริวรรณ ขลิกคำ
30 29
18 การตัดกระดาษจีน
สถานที่เรียน : ห้อง 324
1.น.ส.ดาเนีย วรประวัติ
- - - 30 29
19 การสื่อสารและการนำเสนอ
สถานที่เรียน : คอมฯ 1
1.น.ส.กติกา ศรีทอง
- - - - - 37 37
20 การแสดงทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง ป.1
1.นางสาวจิรณัฐ ลายทิพย์, นายพลรบ เรืองนุ่น
30 27
21 เกมกับคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 511
1.นางทรงพรรณ โตทรัพย์
- - - 30 30
22 ขุมนุมยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : หอสมุดวิทยบริการ
1.นางวรรณพร ล๊ะอาหลี, นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง, ว่าที่ ร.ต.วีระวุทธ นาคพิน
30 28
23 คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 4
1.น.ส.บุปผา จารุพันธ์
- - - - - 30 30
24 คณิตศิลป์ (นักเรียน ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 536
1.ครูสุนันทา คงสกุล, ครูบุญเลิศ ดังใจปอง
- - - 30 23
25 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 4
1.นางศศิวิมล มณีไชย
30 30
26 แค่พอเพียง ก็เพียงพอ
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร 1 และบริเวณๆรอบโรงเรียนตะกั่วป่า
1.นางนัฏฐพร แซ่หลี, นางพิมภากาญจณ์ สุวบุญประภัทร์
32 32
27 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 216
1.น.ส.จิราพร สาริพัฒน์
25 25
28 ชีววิทยาโอลิมปิก (Biology Olympiad)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ 5
1.นายศุภักศร วาหะรักษ์, นายอนิรุธ พรหมเจริญ, นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์
25 25
29 ชุมนุม 4/6
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์
1.น.ส.กานต์ชนิต หมุดชะรี
- - - - - 44 46
30 ชุมนุม 5/7
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์
1.น.ส.สิรินาถ จันทร์แก้ว
- - - - - 40 40
31 ชุมนุม 6/6
สถานที่เรียน : อาคาร 5
1.น.ส.พัชวดี ดุมลักษณ์
- - - - - 40 42
32 ชุมนุม 6/7
สถานที่เรียน : 417
1.นายกฤษฎา อินธิเดช
- - - - - 42 42
33 ชุมนุม 6/8
สถานที่เรียน : ห้อง 425
1.นายธวัชชัย ทองขะโชค
- - - - - 29 29
34 ชุมนุม วาไรตี้
สถานที่เรียน : อาคาร 1
1.น.ส.ณิชาณัท ซุ่นคง
- - - 30 17
35 ชุมนุมนักปักครอสติส 30 คน
สถานที่เรียน : -
1.นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์ / นางสาวอริสรา เทพบรรจง
- - - 30 19
36 ชุมนุมร้อง เล่น เต้น รำ
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.น.ส.ฉันทนา จตุปาริสุทธิ์
30 30
37 ชุมนุมวิ่งเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายพล ไมสัณ
- - - 30 30
38 ชุมนุมศิลปะเพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : ห้องทัศนศิลป์
1.นายทักษิณ แต่สกุล
30 28
39 ชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.น.ส.จิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์
30 28
40 เซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
1.นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว, นายธนากร เมืองไทย, ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร มณีไชย
38 38
41 ดนตรีสากลและขับร้องเพลง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นางศิริกุล จิตต์พิศาล
36 36
42 เด็กช่าง
สถานที่เรียน : ตึกอุตสาหกรรม
1.นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์
30 30
43 ตะลุยข้อสอบHSK
สถานที่เรียน : ห้อง 544
1.นางสาวณิชย์วดี ชิดเชื้อ
- - - 30 12
44 แต่งสวย
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม3
1.กัญญ์ณณัฏฐ์ ปั้นทอง
30 31
45 ท่องเที่ยวธรรมะ 1
สถานที่เรียน : ห้องสมุดธรรมะ
1.นายลพชัย โตทรัพย์
30 25
46 ท่องเที่ยวธรรมะ
สถานที่เรียน : ห้องสมุดธรรมะ
1.นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล
- - - - - 44 44
47 ท่องโลกอาเซียน
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน
1.นายคมสัน วิริยะสมภพ, นางพุทธมนต์ อ่อนทา
30 30
48 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : ห้อง ป.7
1.น.ส.ปิยวรรณ ทศกาญจน์
30 28
49 นักประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 214
1.นางสุพรรษา รัฐแฉล้ม
- - - 30 19
50 นานาสาระ
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ 3 อาคาร 4
1.นางสาวภคมน ชนทัศน์
- - - - 30 28
51 แบกเป้ตะลุยโลก
สถานที่เรียน : ห้อง 321
1.นางสาวสุภาพร บุญธรรม, นางสาวบุศราวดี ศรีสุวรรณ
31 32
52 แบดมินตัน
สถานที่เรียน : หอประชุมใหม่ชั้นบน
1.นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์ , นางสาววทันยา แซ่ตัน
- - - - - 30 30
53 ผู้ดีอังกฤษ
สถานที่เรียน : อาคาร3
1.น.ส.ปัณฑิฌา อุยสกุล
30 23
54 ฝึกคิดกับเกมคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 534
1.น.ส.กลางทอง สุขเจริญ
30 28
55 พับกระดาษ
สถานที่เรียน : ห้อง 327
1.น.ส.ปารณีย์ เที่ยงตรงจิตต์
35 36
56 ภาพสวยด้วยมือถือ
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 2
1.นางสาวรินดา หาญจิตร นางสาวดารุณี โกเมศ
- - - 30 28
57 ภาษาจีนหรรษา (30คน)
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1.ครูสุปราณี ระพือพล
30 26
58 ภาษาพาสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 511
1.ครูวราภรณ์ ทรายทอง
30 30
59 ภาษาลาว
สถานที่เรียน : ห้อง 325
1.น.ส.สุชาดา สายบุตร น.ส.นุสรา สอนเสริม
30 23
60 ไม้ดอก ไม้ประดับ
สถานที่เรียน : ม้าหิน หน้าอาคาร 3
1.นางปรานอม ไมสัณ
- - - - - 30 3
61 รักษ์โลก
สถานที่เรียน : ตึกคหกรรม
1.น.ส.ปิยวรรณ เรืองจรินทร์
33 34
62 รักสุขภาพ
สถานที่เรียน : หน้าสระว่ายน้ำ
1.นายสุเมธ พันธุ์แสงศรี, พรชัย ดือราแม, นายนภา บรรดาศักดิ์
33 33
63 เรื่องเล่าผ่านนิยาย
สถานที่เรียน : ศาลาสีเขียวหน้าอาคาร 4
1.นางพรนภัส แต่สกุล,นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์
- - - 30 31
64 เล่าสู่กันฟัง
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.ทิพย์วรรณ ไชยชุมพล
30 29
65 วจนศิลป์
สถานที่เรียน : หอสมุดวิทยบริการ
1.ครูพรสุดา ทองมา
30 13
66 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นางสาวสายฝน พิษณุแสง , นายณัฐพล ไพบูลย์
32 34
67 สนุกคิดอย่างสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : คอม 4
1.นางณัทกุลธรณ์ วัชรปิยานันทน์
- - - 30 30
68 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1.นายนพดล อุณหศิริกุล
- - - - 25 7
69 สร้างสรรค์clipด้วยมือเรา
สถานที่เรียน : ห้องทีโอที
1.ครูเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์
- - - 30 12
70 สหกรณ์ต้นแบบ
สถานที่เรียน : สหกรณ์โรงเรียน
1.นางสาวแสงมณี สวนสัน นางสุดารัตน์ เณรผึ้ง
- - - 30 28
71 ห้องเรียนสีเขียว
สถานที่เรียน : ห้องเรียนสีเขียว
1.นายธีรภัส สฤษดิสุข
30 31
72 อนุรักษ์พันธุ์ไม้บอนไซ
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร 2
1.นายสรรค์ชัย ชินนารายณ์ภรณ์, นายธรรมรัตน์ ชนะศึก
30 31
73 ออมทรัพย์ ออมความดี
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ
1.นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ, นางสาวบรานี วาหะรักษ์
- - - 30 27