รายชื่อแผนการเรียน ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.2ที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 แผนการเรียน เกษตร
สถานที่เรียน : อาคารเกษตร
- - - - - - 25 25
2 แผนการเรียน คหกรรม
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
- - - - - - 25 25
3 แผนการเรียน คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1
- - - - - - 25 25
4 แผนการเรียน ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
- - - - - - 25 16
5 แผนการเรียน ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
- - - - - - 25 21
6 แผนการเรียน ธุรกิจ
สถานที่เรียน : ห้องธุรกิจ
- - - - - - 25 24
7 แผนการเรียน นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
- - - - - - 25 5
8 แผนการเรียน พลศึกษา
สถานที่เรียน : สระว่ายน้ำ
- - - - - - 25 25
9 แผนการเรียน ภาษาจีน
สถานที่เรียน : อาคาร 3
- - - - - - 25 25