รายชื่อวิชาเลือกเพิ่มเติม ชั้น ม.1ที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ค20201 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : 511
1.อ.บุญเลิศ ดังใจปอง
- - - - - 40 33
2 พ20205 แบดมันตัน
สถานที่เรียน : สนามกีฬา
1.อ.พรชัย ดือราแม
- - - - - 40 40
3 พ20213 แฮนด์บอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬา
1.อ.ธนกร เมืองไทย
- - - - - 40 40
4 พ20219 วู้ดบอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬา
1.อ.ลิขิตร มณีไชย
- - - - - 40 30
5 พ20225 ตะกร้อลอดห่วง
สถานที่เรียน : สนามกีฬา
1.อ.อภิรักษ์ พัวเนี้ยว
- - - - - 40 33
6 ว20202 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
สถานที่เรียน : 512
1.อ.จิรณัฐ ลายทิพย์
- - - - - 40 40
7 ศ20248 วาดเส้น 2
สถานที่เรียน : 514
1.อ.ทักษิณ แต่สกุล
- - - - - 40 40
8 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
สถานที่เรียน : 513
1.อ.ชวาลา คงแสง
- - - - - 40 34