ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"เข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม