ระบบลงทะเบียนแผนการเรียน ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.2ออนไลน์ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"เข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มบริหารวิชาการ