ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ชั้น ม.1ออนไลน์ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"เข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากทะเบียนวัดผล